Rosenholms net

En Internet forbindelse i Rosenholms Net koster 100,- kr. pr måned, der betales for et halvt år ad gangen. Der er ingen tilslutningspris, men ved tilslutning betales for de resterende måneder i det pågældende halvår.

 

Tilmeld dig herWebmail

Vedtægter for Bredbåndsforeningen Rosenholms net

Disse vedtægter er gældende fra den 8. april 2013
Vedtægterne kan hentes her i PDF format
Vedtægterne kan hentes her i Word format

§ 1. NAVN OG HJEMSTED:

 1. Foreningens navn er ‘Bredbåndsforeningen Rosenholms net’.
 2. Foreningen er en selvstændig forening med hjemsted i Syddjurs Kommune, det tidligere Rosenholms kommunes område.

§ 2. FORMÅL:

Bredbåndsforeningen Rosenholms net er en almennyttig og ukommerciel forening oprettet med følgende 4 formål:

 1. At formidle etablering af højhastigheds egnsnet beregnet for alle i Syddjurs Kommune, det tidligere Rosenholms kommunes område, og foreningens virkeområde uden for Syddjurs Kommune, det tidligere Rosenholms kommunes område.
 2. At formidle muligheden for etablering af højhastigheds internetadgang på rimelige vilkår overalt i Syddjurs Kommune, det tidligere Rosenholms kommunes område.
 3. At formidle udvikling af en web portal for alle borgere i Syddjurs Kommune, det tidligere Rosenholms kommunes område
 4. At formidle dannelse af åbne IT-selvhjælps miljøer – med eget værksted – i Syddjurs Kommune, det tidligere Rosenholms kommunes område.

§ 3. ORGANISATION:

 1. Bredbåndsforeningen Rosenholms net er en interesseorganisation for forbrugerne af bredbåndsnet i Syddjurs Kommune, det tidligere Rosenholms kommunes område, og foreningens virkeområde uden for Syddjurs Kommune, det tidligere Rosenholms kommunes område
 2. Foreningen skal søge at koordinere alle lokale bredbåndsinitiativer indbyrdes i kommunen og kankoordinere sig med bredbåndsinitiativer andre steder på Djursland eller omegn hvis det er økonomisk berettiget.

§ 4. BESTYRELSEN:

 1. Bestyrelsen varetager foreningens overordnede formål.
 2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsens øvrige poster beklædes af repræsentanter valgt blandt de fremmødte på den årlige generalforsamling.
 3. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. 3 er på valg i ulige år og 4 i lige år. Det afgøres ved lodtrækning, hvem der afgår efter 1. år, dog må formand og kasserer ikke afgå samme år, samtidigt skal det tilstræbes, at formand og næstformand ikke er på valg samme år.
 4. Udgår et bestyrelsesmedlem i utide, skal foreningen beslutte sig for en ny repræsentant i bestyrelsen. I fald der ikke er valgt suppleanter til bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig selv med et medlem af foreningen, indtil et nyt bestyrelsesmedlem kan vælges på næste generalforsamling.
 5. Suppleanter til bestyrelsen har ret til at deltage i bestyrelsesmøder med taleret men uden stemmeret.
  1. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke er til stede ved et bestyrelsesmøde, går tilstedeværende suppleant automatisk ind som fuldgyldige medlem af bestyrelsen med stemmeret på dette møde.
 6. Bestyrelsens opgaver er:
  1. At koordinere og fremme bredbåndsinitiativer i Syddjurs Kommune, det tidligere Rosenholms kommunes område.
  2. At formidle informationsudveksling imellem Rosenholms net og evt. med andre lokale foreninger på Djursland eller omegn.
  3. At ajourføre de til enhver tid relevante kravspecifikationer, som forhandling og indgåelse af aftaler med samarbejdspartnere skal baseres på.
  4. At fremme foreningens 4 formål gennem situationsanalyse, prioritering og igangsættelse af relevante initiativer.
 7. Bestyrelsen kan nedsætte forskellige arbejdsgrupper til løsning af konkrete opgaver.
 8. Bestyrelsen konstituere sig med formand, næstformand og kasserer.
 9. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig flertalsbeslutning, men skal søge at tilgodese alle synspunkter.
 10. Beslutning træffes ved hemmelig afstemning hvis blot et medlem ønsker dette.
 11. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 12. Bestyrelsen tilrettelægger selv sit arbejde og forretningsorden og bestyrelsen drager omsorg for, at der føres en beslutningsprotokol.

§ 5. GENERALFORSAMLING:

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 2. Den årlige generalforsamling skal holdes i Syddjurs Kommune, det tidligere Rosenholms kommunes område inden udgangen af februar måned hvert år. Første ordinære generalforsamling skal således holdes inden udgangen af februar 2003.
 3. På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme.
 4. Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal minimum omfatte:

Valg af dirigent.

Valg af referent.

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år,

Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.

Fastsættelse af kontingent.

Behandling af indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen.

Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

Eventuelt

 1. En generalforsamling skal indkaldes med et varsel på 3 uger. Indkaldelse skal ske ved udsendelse af elektronisk indkaldelse til samtlige de medlemmer, der har ladet sig registrere med en gyldig e-mail adresse. Indkaldelsen til generalforsamling annonceres desuden med samme varsel på foreningens hjemmeside.
 2. Forslag fra foreningens medlemmer til en generalforsamling skal tilsendes bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen holdes og skal offentliggøres senest 1 uge før, på foreningens hjemmeside.
 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst ¼ af de registrerede medlemmer eller mindst 80 medlemmer, med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skriftligt har forlangt det, eller når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med de samme varsler som en ordinær generalforsamling.
 4. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal.
 5. Der kan stemmes ifølge skriftlig fuldmagt.
 6. Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægter eller foreningens opløsning kræves dog, at ¾ af de registrerede medlemmer er mødt, og at forslaget vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.
 7. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret ¾ af foreningens medlemmer, men forslaget vedtages med ¾ af de afgivne stemmer, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med simpelt stemmeflertal uden hensyntagen til antallet af fremmødte medlemmer. Indkaldelsen til denne ekstraordinære generalforsamling skal ske inden 4 uger.

§ 6. MEDLEMMER:

 1. Medlemmer i Rosenholms net er de husstande der er koblet på Rosenholms net, samt de husstande i Syddjurs Kommune, det tidligere Rosenholms kommunes område der over for bestyrelsen har tilkendegivet at de ønsker en opkobling til Rosenholms net.
 2. Medlemskab søges indtil videre holdt gratis, men på den årlige generalforsamling – eller på en ekstraordinært indkaldt generalforsamling – kan der vedtages kontingentbetalinger.
 3. Medlemmer hæfter ikke for foreningen, og er ikke forpligtet af foreningens aftaler med samarbejdspartnere og udbydere eller for foreningens eventuelle gæld.
 4. Medlemmer af foreningen kan udmelde sig med 1 måneds varsel.

§ 7. ØKONOMI:

 1. Såfremt foreningen spaltes til to eller flere foreninger, således at den nuværende forening fortsætter mens der samtidig stiftes en eller flere nye foreninger med samme formål, således at en del af de nuværende medlemmer fortsætter i den nye forening, kan foreningen træffe beslutning om at foreningens midler skal deles mellem den nye forening og den eksisterende forening efter antallet af medlemmer i foreningerne.
  1. Beslutning efter nærværende bestemmelse træffes i henhold til § 5 j) og k).
 2. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
 3. Abonnenternes indskud og driftsbetaling skal anvendes solidarisk og fair.
 4. Bestyrelsen kan træffe sædvanlige dispositioner som led i den daglige drift af tekniske installationer og kan antage teknisk og regnskabsmæssig bistand.
 5. Bestyrelsens formand og kasserer er hver for sig berettiget til, at disponere over foreningens driftskonto i forbindelse med foreningens drift, samt til drift af teknisk udstyr, dog inden for et maksimum, der hvert år fastlægges i budgettet.
 6. Foreningens aktiviteter kan støttes med frivillige bidrag fra fonde, medlemmer, offentlige myndigheder og lignende – lokalt såvel som regionalt.
 7. Hvis foreningen nedlægges skal eventuelle overskydende midler overføres til frivilligt arbejde der fremmer adgang til informationsteknologien for flest muligt i Rosenholms nets aktuelle dækningsområde.

Således endelig vedtaget på generalforsamlingen den 8. april 2013.

Dirigent