Rosenholms net

En Internet forbindelse i Rosenholms Net koster 100,- kr. pr måned, der betales for et halvt år ad gangen. Der er ingen tilslutningspris, men ved tilslutning betales for de resterende måneder i det pågældende halvår.

 

Tilmeld dig herWebmail

Abonnementsvilkår

Bredbåndsforeningen Rosenholms Net Abonnementsvilkår for medlemmer af Bredbåndsforeningen Rosenholms Net (gældende fra 15 oktober 2010)

1. Abonnements- og tilslutningsaftalen
Som medlem af Bredbåndsforeningen Rosenholms Net (RN) tegnes abonnement for tilslutning til foreningens Internettjenester. Nærværende abonnementsvilkår gælder for aftaler mellem RN og dens medlemmer og drejer sig om tilslutning og abonnement til Internet samt eventuelle tillægstjenester der måtte aftales.

I. Abonnements og tilslutnings betalng:
Den løbende betaling for abonnement andrager 100 kr pr. måned som betales forud Ved indmeldelse betales der et engangsbeløb svarende til abonnementet for de første 2 kvartaler. Denne forudbetaling gælder samtidig for abonnementsbetaling i den aktuelle periode. Hvis der ikke inden for en uge fra udleveringstidspunktet af udstyr kan etableres en tilfredsstillende forbindelse, er medlemmet berettiget til ved returnering af det udleverede udstyr i ubeskadiget tilstand, at få tilslutningsprisen refunderet. Returnering af udstyr skal, medmindre andet aftales, ske inden for 8 dage fra udleveringstidspunktet. Fortrydes medlemsskabet efterfølgende refundres betalingen for tilslutning dog ikke.

Et abonnement rummer følgende tjenester:
a) Døgnadgang til Internettet.
b) Mulighed for at bruge netjenesterne med de til enhver tid tilknyttede funktioner og faciliteter.
c) Vejledning og hjælp fra foreningens frivillige hjælpere.
For at et medlem kan tegne og benytte et abonnement til RN er det en forudsætning at medlemmet er bosiddende i et allerede etableret dækningsområde. Medlemmet skal anvende udstyr der er udlånt af RN. Det vil fremgå af RN`s skriftlige tilslutningsaftale, hvad abonnementet i det enkelte tilfælde omfatter. Tilslutningsaftalen underskrives af abonnenten og en repræsentant fra foreningen, ved modtagelse og aflevering af det udlånte udstyr.

2. 2. Aftalens parter
Parterne i en aftale om tilslutning og abonnement til RN og den tilhørende Internettjeneste er Bredbåndsforeningen RN og et medlem af foreningen. Medlemmet hæfter for betaling af de ydelser, der leveres i henhold til tilslutningsaftalen, også i de tilfælde hvor der er registreret en betaler, som er forskellig fra medlemmet. Kun myndige personer kan indgå tilslutnings- og abonnementsaftale med RN.

3. Registrering af medlems- og adresseoplysninger m.v.
Er medlemmet en privatbruger eller en enkeltmandsvirksomhed, eller en juridisk person/virksomhed, skal medlemmet ved indgåelse af en tilslutnings- og abonnementsaftale give Bredbåndsforeningen oplysning om navn og adresse. Bredbåndsforeningen kan endvidere kræve oplysning om fødselsdato og/eller CVR-nummer. Medlemmet skal desuden oplyse om eventuelle særskilte adresser, hvortil betalingsopkrævninger vedrørende tilslutning og abonnement skal sendes. Medlemmet skal efter RN’s evt. anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. Oplysningerne og RN`s registrering heraf lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil andet oplyses.

4. Flytning, fraflytning og opsigelse
Ved flytning skal medlemmet straks give RN meddelelse herom og det skal aftales, hvad der skal ske med det lånte udstyr. 15. oktober 2010

5. Krav til medlemmets udstyr.
Bestyrelsen for RN kan anbefale minimumskrav til medlemmets edb-udstyr og er, såfremt disse krav ikke opfyldes, berettiget til at afvise klager over manglende kvalitet på internettjenesten. Oplysning om anbefaling oplyses på forlangende og kan fremgår af foreningens hjemmeside

6. Leveringstider og kvalitets- og serviceniveau
Oplysning om de aktuelle leveringstider, tjenester og muligheder for service, kan fås ved henvendelse til RN.

7. Tidspunkt for tilslutning og indgåelse af aftale
Abonnementsaftalen med RN gælder fra tidspunktet for første abonnementsbetaling eller udlevering af udstyr.

8. E-post adresse
Medlemmet har i forbindelse med abonnementet ret til 3 elektroniske postkasser pr betalende husstand. Eventuelle mailadresser tilhører RN og stilles udelukkende til medlemmets rådighed indtil abonnementsaftalen evt. ophører, medmindre andet aftales skriftligt.

9. Registrering af abonnentens trafikbevægelser
RN har mulighed for at registrere trafik information. Disse data omfatter bl.a. den skabte trafiks IP-adresser, størrelsen af trafik, dato og begyndelsestidspunkt samt varighed for aktiviteten. Bredbåndsforeningen forpligtes til ikke at misbruge denne information, men forbeholder sig ret til at anvende den hvis myndighederne skulle stille krav herom.

10. Tillægstjenester, funktioner og faciliteter, – evt. mod tillægsydelser
Bestyrelsen af RN kan beslutte at tilbyde diverse tillægstjenester, funktioner og faciliteter og har mulighed for at opkræve tillægsydelser fra de abonnenter der ønsker at betjene sig deraf.

11. Priser
RN fastsætter priser for ydelser i henhold til tilslutnings- og abonnementsaftalen. RN kan, udover at opkræve forudbetalt indskud – eller indskudsafdrag – og abonnementsafgift, også opkræve betaling for levering eller udlån af ekstra udstyr og for tjenester der ligger ud over foreningens gældende definition på en standard tilslutning.

12. Betaling
Opkrævninger i henhold til forud indgåede aftaler eller i henhold til tilslutnings- og abonnementsaftalen sker ved udsendelse af en opkrævning med angivelse af en betalingsfrist. Den første betaling skal senest ske i forbindelse med indgåelse af tilslutnings- og abonnementsaftalen. Efterfølgende betales iht. den fremsendt opkrævning. Ved forsinket betaling er RN berettiget til at opkræve et gebyr ved udsendelse af rykkerbreve. Bredbåndsforeningen kan, efter orientering af abonnenten herom, lade tredjemand, herunder andre foreninger i Bredbåndsforeningen varetage opkrævningen af betaling for ydelser omfattet af nærværende abonnementsvilkår.

13. Abonnentforhold
A. Abonnentens ansvar
Ved indgåelse af tilslutnings- og abonnementsaftalen – eller senere – kan abonnenten evt. blive givet et abonnentnummer og et password til brug for internetadgang eller for at give adgang til diverse tjenester. Adgangskoder er personlige og må ikke videregives til tredjemand. Abonnenten bærer ansvaret for andres evt. misbrug. RN påtager sig ikke at kontrollere og har ikke ansvar for hvilke informationer, der stilles til abonnentens rådighed ved adgang til Internettet. Abonnenten kan ved download af materiale fra Internettet eller ved åbning af programmer modtaget pr. mail løbe en risiko for at inficere sin computer med virus. RN har ikke reel indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf. Abonnenten har selv ansvaret for alle informationer, som abonnenten stiller til rådighed for andre via nettjenesterne. Abonnentens brug af kunstneriske, litterære og andre ophavsretsbeskyttede værker uden samtykke kan udgøre en krænkelse af tredjemands ophavsrettigheder. Brug af sådanne værker kan f.eks. ske ved distribution eller download. Det er Abonnenters ansvar, at brugen af sådanne værker sker med tilstrækkeligt samtykke fra de relevante rettighedshavere. I forbindelse med abonnentens evt. handel på Internettet eller ved abonnentens erhvervelse af netydelser fra tredjemand har RN intet ansvar for abonnentens og tredjemands indbyrdes mellemværende.

B. Abonnentens evt. misligholdelse ( RN’s lukkeret)
RN er endvidere berettiget til at afbryde abonnentens adgang til nettjenesten i tilfælde af at abonnenten i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser i henhold til tilslutnings- og abonnementsaftalen. Følgende forhold anses for væsentlig misligholdelse:

1: Opkrævninger af skyldige betalinger betales ikke rettidigt.
2: Abonnenten undlader at give meddelelse om adresseændring, jvf. pkt. 4.
15. oktober 2010
3: Abonnenten portscanner andre computere på Internettet eller skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet (hacking).
4: Abonnenten medvirker til spredning af virus.
5: Abonnenten spreder post, som er uønsket for modtageren (spam, kædebreve eller lignende).
6: Abonnenten krænker tredjemands ophavsrettigheder ved download, distribution eller lignende.
7: Abonnenten sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder IP-adresser eller header-information.
8: Abonnenten overtræder gentagne gange de gældende uskrevne regler for god skik på Internettet, på trods af
henstillinger om at ændre adfærd. Afbrydelse af abonnentens adgang til nettjenesten i henhold til pkt. 1. kan kun ske for den adgang til nettjenesten, der ikke er betalt for, medmindre der foreligger svig eller gentagne gange for sen eller manglende betaling. Afbrydelse af abonnentens adgang til nettjenesten medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Abonnentens data i elektroniske postkasser slettes 45 dage efter afbrydelsen af abonnentens adgang til nettjenesten, medmindre adgangen forinden genåbnes. RN kan herefter ikke genetablere data, som er slettet. RN kan endvidere ikke reservere medlemmets mailadresse. Hvis et abonnent inden en nærmere angiven frist retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, foretager RN snarest genåbning af medlemmets adgang til nettjenesten. RN er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Hvis afbrydelsen er sket i henhold til pkt. 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 ovenfor, kan genåbning dog ikke finde sted. Hvis abonnenten ikke retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, kan RN opsige tilslutnings- og abonnementsaftalen uden varsel, jvf. pkt. 18. En abonnent, der væsentligt har misligholdt tilslutnings- og abonnementsaftalen, ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale med RN om tilslutning og abonnement til nettjenesten, før gælden er betalt.

16. Bredbåndsforeningen’s evt. misligholdelse
A. Fejlafhjælpning
RN afhjælper fejl i egne anlæg og installationer hurtigst muligt. Dette indbefatter kun den del af tilslutningsudstyret hos abonnenten som foreningen har stillet til rådighed. Hvis der anmeldes en fejl i forbindelse med tilslutningen eller abonnementet, og det viser sig, at der ikke er fejl i RN`s udstyr og nettjeneste, kan abonnenten forpligtes til at dække eventuelle udgifter til fejlsøgning.

B. Afslag i abonnementsafgiften
Hvis der opstår fejl i RN’s nettjeneste, som medfører afbrydelse af abonnentens adgang til nettjenesten, foretager RN, efter skriftlig henvendelse fra abonnenten, et forholdsmæssigt afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Dette dog kun hvis abonnentens adgang til nettjenesten har været afbrudt i mere end 5 døgn i træk. Beløbet godtgøres ved en efterfølgende opkrævning af abonnementsafgift.

C. Erstatningsansvar
RN er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af RN eller nogen, som foreningen har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger:

1: RN er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af foreningen’s nettjeneste i forbindelse med foranstaltninger, som skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager, eller som er pålagt af tilsynsmyndighederne.

2: RN er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at nettjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed.

3: RN er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til abonnenter eller som følge af abonnentens tab af personlige data eller installeret software.

4: RN er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til abonnenters data og/eller systemer.

D. Force majeure
RN er ikke forpligtet til at betale erstatning, jvf. pkt. 16.C, såfremt en evt. manglende levering eller en evt. afbrydelse m.v. skyldes forhold uden for foreningen’s kontrol, herunder – men ikke begrænset til – lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, – herunder også strejke og lockout blandt foreningen’s egne medarbejdere. 15. oktober 2010

17. Overdragelse af abonnementsaftalen
Abonnenter kan med RN’s samtykke overdrage abonnementsaftalen til et andet medlem af foreningen, Jvf. pkt. 2. RN kan forlange, at både den hidtidige og den fremtidige abonnent skriftligt tiltræder overdragelsen. RN kan endvidere forlange, at den hidtidige abonnent betaler forfalden gæld. Aftalen kan overdrages med samme varsel, som gælder for opsigelse af abonnementsaftalen, jvf. pkt. 18. Den fremtidige abonnent hæfter i henhold til abonnementsaftalen for alle betalingsforpligtelser, der eksisterer på overdragelsestidspunktet. RN opgør på anmodning foreningens mellemværende med den hidtidige abonnent på tidspunktet for overdragelsen. Hæftelsen overfor RN påhviler dog fortsat den fremtidige abonnent. Foreningen er berettiget til at opkræve et gebyr for opgørelsen af den fremtidige abonnent. Bredbåndsforeningen kan til enhver tid overdrage tilslutnings- og abonnementsaftalen for et medlem, til en anden forening der samarbejder med RN.

18. Uopsigelighedsperiode og opsigelse
Vore medlemmer kan opsige tilslutnings- og abonnementsaftalen til udgangen af en kalendermåned med 21 dages varsel. Forudbetalt abonnementsbetaling refunderes dog ikke. Abonnenters data fra eventuelle elektroniske postkasser slettes 45 dage efter afbrydelsen. RN kan opsige aftalen uden varsel, hvis abonnentens adgang til nettet er afbrudt som følge af misligholdelse i henhold til pkt. 15.B. RN kan herudover opsige abonnementsaftalen eller dele heraf med mindst 1 måneds varsel hvis vilkårene for udbredelse af Internet på foreningsbasis ændres så denne foreningsmodel ikke længere er juridisk mulig.

19. Driftssikkerhed og ændringer af nettjenesten
RN er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af foreningens nettjeneste for at sikre en tilfredsstillende drift, eller for at imødekomme myndighedskrav. RN skal tilstræbe at informere abonnenter om ændringer med passende varsel. Nettjenestens tekniske egenskaber samt nettets særlige karakter betyder, at der kan forekomme udsving i kommunikationshastigheden. RN forbeholder sig ret til i særlige tilfælde midlertidigt at begrænse mulighederne for anvendelse af nettjenesten på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold.

20. Ændring af vilkår og priser
Bredbåndsforeningen kan ændre disse abonnementsvilkår, eventuelle særskilte tillægsvilkår for tillægstjenester, funktioner og faciliteter, eventuelle særskilte tillægsvilkår for abonnementsformer samt indskudsbeløb og abonnementsafgifter, med et varsel på 1 måned. Ændringerne meddeles abonnenterne gennem medlems og abonnent information på foreningens hjemmeside. Som et supplement eller som et alternativ kan Bredbåndsforeningen underrette medlemmerne og abonnenter ved fremsendelse af skriftlig meddelelse, herunder e-post. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel. Ændring af særlige afgifter, gebyrer m.v. kan ske uden varsel.

21. Tvister
I tilfælde af tvist mellem abonnenten og Bredbåndsforeningen om forhold, vedrørende tilslutnings- og abonnementsaftalen, kan medlemmet klage til bestyrelsen for Rosenholms Net. Bredbåndsforeningen træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. Bredbåndsforeningen Rosenholms Net’s afgørelse kan indbringes for IT- og Telestyrelsen, Holsteinsgade 63, 2100 København, tlf. 35 45 00 00. Hvis IT- og Telestyrelsen ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil IT- og Telestyrelsen i muligt omfang oversende klagen til den rette myndighed. Tvister kan endvidere af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom.

22. Ikrafttrædelse
Disse vilkår træder i kraft den 15. oktober 2010.

23. Nærmere information
Man finder yderligere oplysninger om Bredbåndsforeningen og dens aktiviteter på www.Rosenholmsnet.dk Man kan skrive til foreningen via Bestyrelsen@Rosenholmsnet.dk Man kan ringe til foreningen, aktuelle telefonnumre fremgår af foreningens hjemmeside. Hent abonnementsvilkår i pdf format her abonnementsvilkar2010