Rosenholms net

En Internet forbindelse i Rosenholms Net koster 100,- kr. pr måned, der betales for et halvt år ad gangen. Der er ingen tilslutningspris, men ved tilslutning betales for de resterende måneder i det pågældende halvår.

Tilmeld dig herWebmail

Forslag til generalforsamlingen den 26. februar 2018 kl 19,00 i Hornslet Hallens klublokale.

(18. februar 2018)

Forslag til generalforsamlingen den 26. februar 2018 kl 19,00 i Hornslet Hallens klublokale.

Der er indkommet 2 forslag.

 

Dagsorden ser herefter således ud:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år,

4. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag.

Forslag 1:

Stillet af Jan Fischer.

At man ikke opkræver for internetforbindelse pr. 1 marts og 12 måneder frem. Dette for at nedbringe vores fælles formue.

Forslaget omfatter ikke ny tilmeldte i denne periode.

Forslag 2:

Stillet af Rosenholms Nets bestyrelse.

Generalforsamlingen bedes forholde sig til hvordan frivillige og masteholdere kan kompenseres hvis net forbindelsen gøres gratis.

Generalforsamlingen bedes bemyndige bestyrelsen til at gennemføre de handlinger der vurderes at være nødvendige for at sikrer

foreningen en fortsat drift.

7. Valg til bestyrelsen.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt