Rosenholms net

En Internet forbindelse i Rosenholms Net koster 100,- kr. pr måned, der betales for et halvt år ad gangen. Der er ingen tilslutningspris, men ved tilslutning betales for de resterende måneder i det pågældende halvår.

Tilmeld dig herWebmail

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 26. februar 2024 kl 19,00 i Hornslet Hallens klublokale.

(14. januar 2024)

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 26. februar 2024 kl 19,00 i Hornslet Hallens klublokale.

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år,

4. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg til bestyrelsen.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være tilsendt bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Rosenholms Net vil efter generalforsamlingen være vært med et mindre traktement, ønsker man at deltage heri, skal man tilmelde sig dette, senest 8 dage før generalforsamlingen, til formand Jørn Dam på mail j.dam @ rosenholmsnet.dk. Der vil kun være mad til dem der har tilmeldt sig.